9th Guangzhou Othello Open

Final standings:

  1. Crystal (QIN Jingmin)
  2. Randy (Randy Fang)
  3. Ray (ZHAO Hongguang)
  4. Dazhu (LI Yuebo)

Final(s):

Randy 23-41 Crystal

3rd/4th playoff:

Dazhu 28-36 Ray

Semi-finals:

Dazhu 7-57 Crystal, Randy 52-12 Ray

Crosstable of the swiss-system:

Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score B-well Minor
1 Crystal (QIN Jingmin)
B
Randy
W
Wuyin
B
Anndy
W
AriesMu
B
Ayi
W
+2
CMing798
B
Dazhu
6.0 419 269-179
2 Ray (ZHAO Hongguang)
B
Mafia
W
Player
B
37-27
Jindan Hali
W
Anndy
B
52-12
Randy
W
-6
Dazhu
W
Ayi
5.0 437 281-167
3 Randy (Randy Fang)
W
Crystal
B
54-10
Vincent
W
+20
Dragon 11
B
Dazhu
W
-40
Ray
B
24-40
Ayi
B
36-28
AriesMu
5.0 428 266-184
4 Dazhu (LI Yuebo)
B
39-25
Player
W
AriesMu
B
Ayi
W
Randy
B
39-25
Jindan Hali
B
35-29
Ray
W
Crystal
5.0 428 248-200
5 AriesMu (LUO Jihua)
W
Vincent
B
Dazhu
W
Mafia
B
Crystal
W
+18
Dragon 11
B
53-11
Player
W
-8
Randy
4.0 426 270-178
6 Mafia (ZHANG Huishan)
W
Ray
W
-8
Ayi
B
AriesMu
B
29-35
CMing798
W
+40
Vincent
B
45-19
Dragon 11
W
+40
Jindan Hali
4.0 394 262-186
7 Ayi (CHEN Zhengyi)
W
Wuyin
B
36-28
Mafia
W
Dazhu
B
35-29
Dragon 11
W
Crystal
W
+16
Randy
B
Ray
4.0 393 213-235
8 CMing798 (HE Siming)
B
26-38
Jindan Hali
W
-18
Anndy
B
63-1
Player
W
+6
Mafia
W
+44
Wuyin
B
31-33
Crystal
W
Dragon 11
3.0 401 263-185
9 Dragon 11 (GONG Jingshi)
B
Anndy
W
+14
Jindan Hali
B
22-42
Randy
W
-6
Ayi
B
23-41
AriesMu
W
-26
Mafia
B
CMing798
3.0 361 211-239
10 Jindan Hali (WEN Zeshun)
W
+12
CMing798
B
25-39
Dragon 11
W
-10
Ray
B
39-25
Wuyin
W
-14
Dazhu
B
Vincent
B
12-52
Mafia
3.0 353 221-227
11 Player (PAN Rui)
W
-14
Dazhu
B
Ray
W
-62
CMing798
B
50-14
Vincent
W
Anndy
W
-42
AriesMu
B
Wuyin
3.0 305 179-269
12 Wuyin (HUA Zhibin)
B
Ayi
B
Crystal
W
+42
Vincent
W
-14
Jindan Hali
B
10-54
CMing798
B
Anndy
W
Player
2.0 326 200-248
13 Anndy (LI Ru'an)
W
Dragon 11
B
41-23
CMing798
W
Crystal
B
Ray
B
Player
W
Wuyin
W
Vincent
2.0 303 171-277
14 Vincent (LIAO Yinfeng)
B
AriesMu
W
-44
Randy
B
11-53
Wuyin
W
-36
Player
B
12-52
Mafia
W
Jindan Hali
B
Anndy
0.0 222 84-364